Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ-ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Μακρύαμμος, 640 04, Θάσος (στο εξής: “ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.”) που ισχύουν σε όλες τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου Makryammos Bungalows  και αφορούν κάθε χρήση της ιστοσελίδας https://www.makryammos-hotel.gr  και κάθε άλλης ιστοσελίδας που βρίσκεται εντός αυτής (στο εξής: ιστοσελίδα).

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις υπό τις οποίες προσφέρεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Μπορούμε να ανανεώσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Θα πρέπει να ελέγχετε συστηματικά τη σελίδα αυτή για να διαπιστώνετε τυχόν αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει, εφόσον δεσμεύουν και εσάς.  Αν δεν συμφωνείτε με κάθε έναν από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Περιορισμοί Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα και οντότητες που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής δεν αφορούν ανήλικους. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος δεν πρέπει να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας. Δηλώνετε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία για να πλοηγηθείτε, να κάνετε χρήση ή να κλείσετε ένα δωμάτιο σε αυτή την ιστοσελίδα. Εάν είστε ανήλικος (κάτω των 18 ετών)  μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το ξενοδοχείο για βοήθεια.

Εγγυάστε επίσης ότι είστε νομικά εξουσιοδοτημένος να κάνετε  κρατήσεις ή/και αγορές είτε για τον εαυτό σας είτε για κάποιο άλλο πρόσωπο για το οποίο είστε εξουσιοδοτημένος να πράξετε. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για να πραγματοποιείτε νόμιμες κρατήσεις  ή αγορές και για κανέναν άλλον σκοπό (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πραγματοποίησης εικονικών, άκυρων ή ψεύτικων κρατήσεων κλπ.)

Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο που αυτή περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των φωτογραφιών, των σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτό το υλικό ανήκουν στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. Η ιστοσελίδα αλλά και κάθε μέρος της, απαγορεύεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί ή γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την ειδική άδεια της ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.

Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε παρέχει τους συνδέσμους αυτούς προς διευκόλυνσή σας και μόνο, και δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για τις πράξεις τέτοιων άλλων ανεξάρτητων ιστοσελίδων. Η ενσωμάτωση των συνδέσμων αυτών σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει ότι η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε υιοθετεί, υποστηρίζει ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πολιτικές ή το υλικό που βρίσκεται ή είναι διαθέσιμο σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Περιορισμός της ευθύνης

Εκτός των περιπτώσεων που απαγορεύεται εκ του νόμου, σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή συναγόμενη ζημία ή οποιαδήποτε εν γένει ζημία είτε ενδοσυμβατική είτε από αδικοπραξία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, ή τη χρήση ή μη από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε ή από κάθε τρίτο πάροχο αγαθών ή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιστοσελίδα. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης θα εφαρμόζεται ανεξαρτήτως αν η εγερθείσα αξίωση βασίζεται σε σύμβαση, αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, ακόμα κι αν η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε είχε ενημερωθεί για τη πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών.

Αποζημιώσεις

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στελέχη, διευθυντές, εκπροσώπους και υπαλλήλους για κάθε απαίτηση ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που θα εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος ενός τρίτου μέρους.

Ασφάλεια

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας της ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. Αν θέλετε να λάβετε γνώση των πρακτικών ασφαλείας που ρυθμίζουν τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας μας.

Γενικό Σημείωμα

Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι επικαιροποιημένο και αξιόπιστο. Παρόλα αυτά η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε και οι εκπρόσωποί της δεν είναι αλάνθαστοι και μερικές φορές μπορεί να προκύψουν λάθη ή/και παραλείψεις. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών που αφορούν σε τιμές ή διαθεσιμότητα. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε θα αναθεωρεί ανά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο ή/και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και της πηγές που περιγράφονται στην ιστοσελίδα και διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τέτοιες αλλαγές χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης των προηγούμενων, των παρόντων και των μελλοντικών επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν προκύψει μεταξύ της ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε και του επισκέπτη/ χρήστη στα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας ή/και συναλλαγής από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εφαρμοστέο συμφωνείται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Καβάλας.